Clicky

Menu
Koszyk :)

Regulamin zakupów

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego lampo.pl (lampyspotline.pl)
 3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://lampo.pl i https://lampyspotline.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Spotline Oświetlenie s.c. - podmiot prowadzący sklep internetowy lampo.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu lampo.pl
 6. Usługodawca / Sprzedawca - Spotline Oświetlenie s.c. 01-498 Warszawa, ul. Ligonia 23
 7. Usługobiorca / Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
 8. Usługobiorca / Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży
 12. Formularz zamówienia – zamówienie w zakładce „formularze do pobrania” na lampo.pl
 13. Formularz reklamacyjny – reklamacja w zakładce „formularze do pobrania” na lampo.pl
 14. Formularz rejestracji – niezbędny do dokonania zakupu oraz do stworzenia - „Konto Klienta” na stronie lampo.pl
 15. Konto Klienta -– rejestracja za pomocą adres e-mail i hasła, umożliwia jednokrotne wpisanie danych do zawarcia umowy sprzedaży

II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://lampo.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://lampo.pl, prowadzony jest przez SPOTLINE OŚWIETLENIE s.c. - podmiot zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki NIP: 118-185-36-39 REGON: 140632697, mającym siedzibę w Warszawa, ul. Ligonia 23. email: sklep@lampo.pl tel. 509155697
 3. Regulamin sklepu internetowego Lampo.pl określa w szczególności:
  - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
  - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
  - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego stopce strony https://lampo.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
 5. Klient może złożyć zamówienie na dwa sposoby poprzez:
  - konto użytkownika – rejestracja pozwala na jednorazowe wypełnienie danych do kontaktu i wysyłki towaru pod wskazany adres. Logowanie do swojego konta dostępne będzie za pomocą adresu e-mail oraz hasła. Konto można będzie w każdej chwili usunąć lub zmienić, prosimy o kontakt z nami pod adresem sklep@lampo.pl
  - bez rejestracji – poprzez wybranie rzeczy do koszyka, ustalenie sposobu dostawy i płatności, podanie danych do wysyłki towaru i do kontaktu ze Sprzedającym.
 6. W sklepie podane ceny są z podatkiem VAT – (CENY BRUTTO)
 7. Oferta w sklepie – informacje i zdjęcia na stronie internetowej służą do prezentacji i są zaproszeniem do złożenia oferty przez Klienta.
 8. Prawidłowo przeprowadzony proces zamawiania jest warunkiem realizacji zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia informacji od sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji wysłanego do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Oferta na stronie sklepu nie jest ofertą magazynową – tzn. nie wszystkie towary są dostępne „od ręki”.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://lampo.pl, dokonać wyboru produktu/produktów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Towar może zamówić wyłącznie osoba pełnoletnia.
 4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych: (imię, nazwisko, adresu dostawy, adresu e-mail, nr. telefonu) wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Będzie zawierać informacje dotyczące:
  6.1 przedmiotu zamówienia
  6.2 jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
  6.3 wybranej metody płatności
  6.4 wybranego sposobu dostawy
  6.5 podanie adresu miejsca dostawy
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z właścicielem sklepu lampo.pl Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Zamówienie zostało przesłane”. Potwierdzenie faktu złożenia zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 9. Dział obsługi Lampo.pl w terminie max. 7 dni roboczych przesyła na adres mailowy Klienta informację o potwierdzeniu przyjęciu zamówienia do realizacji. Zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz kwotę do zapłaty na rachunek bankowy Usługodawcy (sklepu lampo.pl).
 10. Po potwierdzeniu przyjęcia do realizacji, Klient wybiera formę płatności: ”Przelew na konto” lub „Płatność kartą” i Sklep przystępuje do przygotowania realizacji zamówienia dopiero po wpłynięciu zapłaty za zamówienie na rachunek bankowy Sklepu. Klient dokonuje wpłatę za zamówiony towar; przelewem na konto, płatnością za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych TPAY.com oraz PayPal.
 11. Jeśli środki nie wpłyną w ciągu 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienie a Klient otrzyma informację o anulowaniu zamówienia.
 12. W przypadku braku towarów po potwierdzeniu przyjęcia do realizacji z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Dział Obsługi niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie i zaproponuje nowe rozwiązania lub na życzenie Klienta zwróci wpłacone środki na rachunek bankowy Klienta w terminie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy.
 13. Brak przesłania potwierdzenia zamówienia do realizacji drogą e-mail w terminie do 7 dni od Usługodawcy oznacza, że umowa sprzedaży nie została zawarta a zamówienie nie będzie realizowane.
 14. Umowa jest zawierana w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 15. Z Firmami, które będą nabywały Towary do dalszej odsprzedaży podpisujemy umowę o współpracy. Prosimy o kontakt na adres e-mail: janki@lampyspotline.pl

V. Dostawa zamówienia

 1. Dostawa Towarów na terytorium Polski odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Towar wysyłany poza terytorium Polski na obszarze Unii Europejskiej wymaga indywidualnych ustaleń kosztów transportu z pracownikami sklepu.
 2. Standardowa dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą usług kurierskich z firmy UPS. Koszty dostawy (terytorium Polski) są wskazane w zakładce "Płatności i dostawa". Przy zamówieniach niestandardowych - koszty transportu ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju zamówienia.
 3. Przy składaniu zamówienia na różne towary od różnych producentów, koszty dostawy nie zwiększają się.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi do 60 dni roboczych, chyba, że w opisie produktu na stronie internetowej podano inny termin. Rozpoczęcie biegu terminu dostawy jest uzależnione od sposobu płatności:
  4.1 przelew, karta płatnicza, płatności elektroniczne; od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, dostawa jest na miejsce wskazane przez Klienta na formularzu zamówienia
 5. Przy odbiorze przesyłki dostarczanej Kurierem lub odbieranej osobiście Usługobiorca ma obowiązek sprawdzenia stanu Towaru lub dostarczanej przesyłki z jej zawartością.
 6. W razie uszkodzeń ma obowiązek zgłoszenia w miejscu zdarzenia pracownikowi, który wypełnienia protokół reklamacyjny lub zgłoszenie kurierowi dostarczającemu towar o stanie przesyłki i przyczynie powstania szkody, które powinno być spisane na formularzu reklamacyjnym firmy kurierskiej, oddane kurierowi z potwierdzeniem dostarczenia dokumentu.
  Przy odbiorze przesyłki od kuriera bez sprawdzenia zawartości i stwierdzeniu nieprawidłowości należy zgłosić do firmy kurierskiej w terminie do 7 dni od odbioru przesyłki oraz przesłać informację o zaistniałym zdarzeniu do Usługodawcy na adres e-mail sklep@lampo.pl

VI. Ceny i sposoby płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
  2.1 przelewem na numer konta bankowego Dostawcy 52 1090 1883 0000 0001 0771 1828
  2.2 płatnością za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych TPAY.com
  2.3 kartą płatniczą
 3. 3 Termin płatności:
  3.1 płatność przelewem, kartą płatniczą, płatność elektroniczna – Klient zobowiązany jest do zapłaty w ciągu 24 godzin – max 3 dni po potwierdzeniu stanów magazynowych. Brak wpływu środków pieniężnych na rachunku bankowym Dostawcy spowoduje odstąpienie od umowy i anulowanie zamówienia w terminie kolejnych 3 dni roboczych. Klient otrzyma informację drogą e-mail o anulowaniu zamówienia.
  3.2 płatność za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym - Klient dokonuje w chwili odbioru towaru.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta/Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Produkty personalizowane na indywidualne życzenie Klienta nie podlegają zwrotom i odstąpieniu od umowy.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest przy odstąpieniu od umowy wypełnić formularz i podać: imię, nazwisko, nr. zamówienia, data dostarczenia, numer i nazwę towaru zwracanego. Wskazane byłoby również podanie przyczyny, która pozwoli nam w przyszłości na lepszą i sprawniejszą obsługę, lepsze dopasowanie do oczekiwań i potrzeb naszych Klientów.
 4. Zwrot towarów następuje w przypadku gdy: towary zwracane są niezniszczone i nie posiadają cech użytkowania i montażu. Odesłane towary muszą być w oryginalnym opakowaniu, zapakowane i starannie zabezpieczone przed zniszczeniem, z otrzymanym dowodem dostawy.
 5. Klient w tym przypadku korzysta z następujących form kontaktu ze Sprzedawcą:
  - kontakt pisemny z działem reklamacji pod adresem; Spotline Oświetlenie - reklamacja, Janki 05-090, Pl. Szwedzki 3
  - kontakt e-mail sklep@lampo.pl
  - formularz odstąpienia od umowy – (dostępny w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA na stronie www.lampo.pl

VIII. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na konto bankowe Klienta w formie przelewu.
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy od Konsumenta.
 3. Koszty transportu przy odstąpieniu od umowy pokrywa Usługobiorca, jeśli koszty wysyłki do Klienta pokrywał Usługodawca.
 4. Zwrot i odesłanie rzeczy dokonuje Klient na adres: Spotline Oświetlenie - lampo.pl zwrot, Janki 05-090, Pl. Szwedzki 3, w godz. 10.00 - 20.00, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy po ustaleniu sposobu zwrotu z Dostawcą.
 6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Właściciel sklepu lampo.pl jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@lampo.pl lub pisemnie na adres Spotline Oświetlenie - reklamacja, Janki 05-090 , Pl. Szwedzki 3
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dn. od dnia jej otrzymania przez Sprzedającego.
 4. Podstawą do złożenia reklamacji będzie wypełnienie formularza reklamacji do pobrania w zakładce formularze nas stronie lampo.pl i przesłanie wypełnionego drogą elektroniczną lub pisemną, co przyspieszy i ułatwi proces reklamacji.
 5. Koszt transportu uznanej reklamacji ponosi Usługodawca.
 6. Klientowi przysługuje wymiana wadliwego towaru na pełnowartościowy, zamiana na inny lub zwrot pieniędzy.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Spotline Oświetlenie - LAMPO.PL, Dział ReklamacjI, Janki 05-090 , Pl. Szwedzki 3 lub mailowo pod adres sklep@lampo.pl
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

XI. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient przed złożeniem zamówienia ma obowiązek zapoznania się z regulaminem sklepu lampo.pl
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego lampo.pl jest dobrowolne
 3. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Urząd ochrony Konkurencji i Konsumenta https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiązanie_sporów_konsumenckich.php
 4. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Strona korzysta z cookies. Są wykorzystywane w celu najlepszego świadczenia usług. Więcej informacji Polityka prywatności.